Affärsidé

Vår affärsidé är att tillsammans med afrikanska samarbets-partners bygga lönsamma mikrofinansinstitutioner. Målsättningen är att de ska vara marknadsledande genom att tillhandahålla finansiella strukturer med tjänster som är anpassade för vanliga människors behov.

Vision

Vår vision är att vanliga människor i Afrika söder om Sahara ska kunna komma till sin rätt genom att ha tillgång till inkluderande finansiella strukturer.

Mission

Vi brinner för att bygga banker i Afrika.

Styrelse

Ulf Linders
Lars Ulverud
Rolf Wikman (ordförande)


Ledning

Lars-Olof Hellgren (vd)

Värdegrund

• Alla människor har samma absoluta och okränkbara människovärde.

• Människan har en inneboende kraft att lyfta sig själv och förändra sin situation.

• Varje människa har, utifrån sina egna förutsättningar, ett personligt ansvar för sina handlingar.

• Solidaritet mellan människor är en kraft för förändring.

• Alla människor har grundläggande rättigheter, oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, religion, nationellt eller socialt ursprung, politisk åsikt eller var de bor.

• För att möta globala utmaningar behöver vi ta ansvar för varandra.

• Marknadsekonomi som system är en kraft som kan skapa och fördela välstånd.

• Varaktiga lösningar som möter människors behov kräver ömsesidig respekt för lokala förutsättningar, lokal förankring och långsiktigt ansvarstagande.